Sakristeitür

Eiche
15., 18.Jh. ev. Kirche Freiroda